Vedtægter

Vedtægter for A/S Interpart (cvr-nr. 16352918)

 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL
  1. Selskabets navn er A/S Interpart.
  2. Selskabets formål er anbringelse af kapital i obligationer, aktier, pantebreve, derivater og andre finansielle instrumenter, fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabet har mulighed for gearing af egenkapitalen.
 2. SELSKABETS KAPITAL
  1. Selskabets aktiekapital er kr. 2.250.000,00 fordelt i aktier á kr. 1.000.
 3. AKTIER OG FORKØBSRET m.v.
  1. Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse samt aktiernes størrelse. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke aktiebreve, og tidligere udstedte aktiebreve er annulleret.
  2. Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis.
  3. Det årlige udbytte indsættes på den af aktionæren anviste bankkonto umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen.
 4. GENERALFORSAMLINGER
  1. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn eller i Svebølle i Kalundborg Kommune.
  2. Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
  3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden to uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.
  4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den i ejerbogen angivne adresse med højst fire ugers og mindst to ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der træffes beslutning efter selskabslovens § 107, stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer.
  5. Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelig til eftersyn for aktionærerne.
  6. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest seks uger inden generalforsamlingens afholdelse. Fremkommer der efter dette tidspunkt forslag til dagsordenen, afgør selskabets bestyrelse, om forslaget er fremsat i så god tid, at forslaget kan optages på dagsordenen.
 5. DAGSORDEN
  1. På den ordinære generalforsamling skal foretages:
   1. Valg af dirigent
   2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
   3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
   4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte årsrapport.
   5. Evt. bemyndigelse til bestyrelsen vedrørende ekstraordinært udbytte.
   6. Beslutning om fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
   7. Valg af bestyrelse
   8. Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
   9. Valg af revisor
   10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
 6. DIRIGENT
  1. En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
 7. REPRÆSENTATION OG STEMMERET
  1. Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der.
  2. Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end ét år.
  3. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
  4. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt uden, at aktierne er blevet noteret i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
  5. Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og samtlige aktionærer stemmer herfor.
  6. På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
  7. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.
  8. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
 8. BESTYRELSE OG DIREKTION
  1. Bestyrelsen består af tre til fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstutuerer sig efterfølgende og vælger selskabets formand.
  2. Bestyrelsen behøver ikke at være aktionærer.
  3. Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
  4. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
  5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
  6. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem, en direktør eller den generalforsamlingsvalgte revisor fremsætter krav herom.
  7. Bestyrelsen ansætter én direktør i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes stilling. Direktøren kan tillige være medlem af bestyrelsen men kan dog ikke være bestyrelsens formand.
 9. TEGNINGSREGEL
  1. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør.
 10. ÅRSRAPPORT OG REVISION
  1. Revision af selskabets årsrapporter foretages af én eller to på hvert års ordinære generalforsamling valgt(e) revisor(er). Mindst én revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor.
  2. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.

Seneste ændringer til vedtægterne er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2018.

Vedtægter for A/S Interpart, vedtaget 23. maj 2018


Vedtægter for Alkama ApS (cvr-nr. 28492251)

 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL
  1. Selskabets navn er Alkama ApS.
  2. Selskabets formål er anbringelse af kapital i obligationer, aktier, pantebreve, derivater og andre finansielle instrumenter, fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabet kan sekundært drive land- og skovbrugsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabet har mulighed for gearing af egenkapitalen.
 2. SELSKABETS KAPITAL
  1. Selskabets anpartskapital er kr. 825.000,00 fordelt i anparter á kr. 1.000.
  2. Anparterne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige anpartshaveres navn og adresse samt anparternes størrelse. Anparterne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke anpartshaverbeviser.
  3. Ingen anparter har særlige rettigheder. Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine anparter helt eller delvis.
  4. Det årlige udbytte indsættes på den af anpartshaveren anviste bankkonto umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen.
 3. GENERALFORSAMLINGER
  1. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn eller i Svebølle i Kalundborg Kommune.
  2. Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
  3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når direktionen, en revisor, en anpartshaver eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden to uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne forlanges af en anpartshaver.
  4. Generalforsamlinger indkaldes af direktionen ved brev eller email til anpartshaverne på den i ejerbogen angivne adresse/mailadresse med højst fire ugers og mindst to ugers varsel. I indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der træffes beslutning efter selskabslovens § 107, stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer.
  5. Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport gøres tilgængelig til eftersyn for anpartshaverne.
  6. Enhver anpartshaver har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for direktionen senest fem uger inden generalforsamlingens afholdelse. Indkommer der forslag til dagsordenen efter denne frist, afgør selskabets direktion, om forslaget er indkommet i så god tid, at forslaget kan optages på dagsordenen.
 4. DAGSORDEN
  1. På den ordinære generalforsamling skal foretages:
   1. Valg af dirigent.
   2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
   3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
   4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
   5. Eventuel bemyndigelse til direktionen vedrørende ekstraordinært udbytte.
   6. Beslutning om fastsættelse af honorar til direktionen.
   7. Valg af direktion.
   8. Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet ikke er omfattet revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
   9. Valg af revisor.
   10. Eventuelle forslag fra direktionen eller anpartshaverne.
 5. DIRIGENT
  1. En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
 6. REPRÆSENTATION OG STEMMERET
  1. Enhver anpartshaver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der.
  2. Anpartshavere har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end ét år.
  3. Hvert anpartsbeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
  4. En anpartshaver, der har erhvervet anparter ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende anparter på generalforsamlinger, der er indkaldt uden, at anparterne er blevet noteret i ejerbogen, eller anpartshaveren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
  5. Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og samtlige anpartshavere stemmer herfor.
  6. På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
  7. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, direktion, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.
  8. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
  9. Såfremt samtlige anpartshavere er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse generalforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.
 7. SELSKABETS LEDELSE OG TEGNINGSREGEL
  1. Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.
  2. Generalforsamlingen ansætter én direktør i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes stilling.
  3. Selskaber tegnes af én direktør.
 8. ÅRSRAPPORT OG REVISION
  1. Revision af selskabets årsrapporter foretages af én eller to på hvert års ordinære generalforsamling valgt(e) revisor(er). Mindst én revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor.
  2. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.

Seneste ændringer til vedtægterne er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2018.

Vedtægter for Alkama ApS, vedtaget 22. maj 2018