Historie

A/S Interpart blev stiftet d. 07. januar 1929 og havde konstituerende aktionærmøde d. 18. januar samme år. Selskabets aktiekapital var ved stiftelsen kr. 70.000, som var fordelt på 70 aktier a kr. 1.000. Blandt initiativtagerne og stifterne var vekselerer, cand. polit. Kaj A. Monies.

Formålet med selskabets stiftelse var at være mæglerinstitut for handel med pantebreve. På tiden for selskabets stiftelse var handel med pantebreve ikke organiseret eller formaliseret i større udstrækning, og det var således ønsket, at A/S Interpart kunne medvirke til en effektivisering af handlen med pantebreve og skabe kontakt mellem købere og sælgere, hvorved omsætningen på pantebrevsmarkedet kunne lettes. Følgende citat stammer fra dokument udarbejdet til selskabets stiftelse:

A/S Interpart vil nu søge at bringe ordnede forhold ind på det private pantebrevsmarked således, at sælger og køber i så vid udstrækning som overhovedet muligt kan komme i naturlig forbindelse med hinanden, og man håber herved at afhjælpe et virkeligt savn.

A/S Interpart blev oprettet som et mæglerinstitut og måtte ikke have egen interesse i handlen med pantebreve herunder at selskabet ikke måtte optræde som hverken køber eller sælger eller belåne pantebreve.

Selskabets stiftelse blev omtalt i mange af tidens aviser herunder Fyns Stiftstidende, Socialdemokraten, Børsen og Politiken. Følgende artikel blev bragt i Politiken d. 13. januar 1929:

Et Mæglerinstitut for Handel med Pantebreve.
Det nystiftede Aktieselskab Interpart vil formidle Omsætningen af Pantebreve i fast Ejendom.

Et nyt Aktieselskab, der er døbt Interpart, begyndte i Gaar sin Virksomhed. Det er selskabets Formaal at være et Mæglerinstitut ved Forhandling af Pantebreve i fast Ejendom.

Hidtil har Omsætningen af private Pantebreve været drevet paa en ret utilfredsstillende Maade. Medens vort Realkreditsystem er mønstergyldigt, hvor det drejer sig om 1. og 2. Prioritet, idet Kredit- og Hypotekforeningsobligationer er meget letomsættelige, har Prioriteter af tredje eller højere Orden haft en vanskelig Stilling. Det er ofte forbundet med stort Besvær og tilsvarende Udgifter at finde Købere til private Pantebreve. Naar Handelen finder Sted gennem en Mægler, har denne kun en begrænset Kres af Klienter og Kolleger, hvoriblandt han kan søge en interesseret Kontrahent, og ofte er Omsætningen ikke kommet i Stand, fordi Pantebrevsejeren ikke har haft et neutralt Sted at henvende sig til.

Det hænder ogsaa, at private Klienter bliver betjent af Kommissionærer, der selv midlertidig indtræder i Handelen, hvorved den Pris, Køberen har maattet betale, er maskeret og i Virkeligheden har ligget betydeligt over den Sum, Sælgeren har opnået.

Mæglerinstitutets Virksomhed.
Interpart har sat sig som Opgave at reformere denne ukontrolable Handel. Selskabet vil optræde som Mægler mellem Sælger og Køber. Det maa efter sin Vedtægt ikke selv indtræde som Køber eller Sælger, maa ikke belaane Pantebreve eller forskudsvis udbetale Provenu paa de til Salg indleverede Pantebreve. Selskabet vil saaledes ikke kunne beregne sig nogen Mellemhandleravance, men kun en fast Provision. Denne Provision vil blive den normale ved saadanne Omsætninger, nemlig 2 pCt. af Købesummen, og endvidere oplyses det overfor os, at Selskabet i ethvert Tilfælde vil sørge for, at dets formidling ikke kommer til at virke fordyrende.

For at komme i Kontakt med de interesserede Parter vil Interpart foreløbig hver Maaned og senere hyppigere udsende et Cirkulære til samtlige Sagførere, Banker, Vekselerere, Bankiers og Forsikringsselskaber og i øvrigt til Private, som maatte ønske det tilsendt. Cirkulæret, der bliver tilstillet gratis, og som trykkes i ca. 3000 Eksemplarer, vil indeholde fyldestgørende, men diskrete Meddelelser om de Pantebreve, der udbydes til Salg gennem Selskabet.

En væsentlig Fordel.
Den Mæglervirksomhed, som Interpart vil udfolde, frembyder en væsentlig Fordel frem for den hidtidige Omsætning af Pantebreve, idet Handelen vil blive effektueret ved en Slutseddel, hvorunder baade Købers og Sælgers Navn vil findes, og hvorpaa Købesummen er opført. Endvidere vil Selskabet yde Garanti for, at Kursen saavel over for Køber som Sælger er den samme.

Selskabets Ledelse.
Interpart, der har ti Aktionærer, starter med en fuldt indbetalt Aktiekapital på 70,000 Kr. Selskabets Bestyrelse, der synes alsidigt sammensat, bestaar af Landsretssagfører Mogens Müllertz, som er valgt til Formand, Vekselerer Kaj A. Monies, Ekspeditionssekretær H. L. Bardenfleth (Creditkassen for Landejendomme i Østifterne), Arkitekt O. Gundlach-Pedersen og Købmand Erik Heine. Til Direktør er udpeget Sagfører, cand. jur. Rich. U. Engelsen.

I mange år var A/S Interpart ejet og drevet af fondsbørsvekselerer Børge Jensen. Børge Jensen, der også var indehaver af Vekselererfirmaet Holger Morville, afsluttede sit virke som direktør i 1998. Under Børge Jensens ledelse transformeredes selskabet til et andet virke idet, at A/S Interpart ophørte med at fungere som mæglervirksomhed ved pantebrevshandel, men i stedet blev et investeringsselskab i et investeringsunivers primært bestående af danske aktier, realkreditobligationer og pantebreve.

Siden 1998 har selskabet været ledet af Alex Brønnum Jensen, som inden udnævnelsen til direktør havde haft et mangeårigt virke i selskabet. I denne periode har selskabet udvidet sit investeringsområde til at være mere internationalt orienteret med fokusering på aktier og virksomhedsobligationer i mange lande og regioner, ligesom også valuta og finansielle instrumenter nu indgår i paletten af investeringsmuligheder. Denne udvikling har været ganske naturlig set i lyset af den meget kraftige internationalisering i værdipapirhandlen siden slutningen af 1980´erne.