Vederlagspolitik

Bestyrelsen har fastsat overordnede retningslinier for selskabets vederlagspolitik for bestyrelse, direktion og øvrige ansatte, herunder retningslinier for anvendelse af incitamentsaflønning. Ved direktionen forstås de direktører, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som direktører.

Bestyrelse

Bestyrelsen modtager et fast årligt honorar for sit arbejde. Honoraret skal afspejle det ansvar og tidsforbrug, som er nødvendigt for arbejdet, samt være markedskonformt og afspejle det aflønningsniveau som forefindes for sammenlignelige selskaber og brancher. Derudover skal det afspejle de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetenceniveau. Bestyrelsen kan ikke modtage incitamentsaflønning. Såfremt et medlem af direktionen er medlem af bestyrelsen modtager denne ikke særskilt honorering for dette arbejde, idet det forudsættes, at honoreringen er indeholdt i direktørens almindelige aflønning.
Formanden modtager et forhøjet honorar i forhold til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dette tillæg til det almindelige bestyrelseshonorar fastsættes årligt og skal afspejle de forøgede arbejdsopgaver, som påhviler bestyrelsesformanden. Tillægget kan ikke overstige tre gange det ordinære bestyrelseshonorar.
Både de ordinære medlemmer af bestyrelsen samt formanden kan modtage tillægshonorering for arbejdsopgaver ud over de almindeligt forekommende ved bestyrelsesarbejdet. Der har ikke været anvendt tillægshonorering i det seneste regnskabsår.
De aktuelle satser for bestyrelsesarbejdet er vedtaget til at udgøre:
Formanden: DKK 70.000,00
Øvrige medlemmer: DKK 30.000,00

Direktion

Bestyrelsen udarbejder ansættelseskontakt for direktionens medlemmer. Heraf fremgår sammensætningen af den samlede lønpakke som består af en fast løn samt kan indeholde en variabel del, ligesom eventuelle benefits som fx bil, telefon, IT, sundhedsforsikring og andre sundhedsydelser kan indgå. Direktionen modtager ikke pension i tillæg til den aftalte honorering.
Aflønningen skal afspejle direktionens kompetencer og, at direktionen afsætter al fornøden tid til arbejdet og således ikke har en overordnet grænse for sin arbejdstid. Desuden skal aflønningen afspejle selskabets ønske om at tiltrække og fastholde kvalificerede direktører, og aflønningen skal derfor afspejle lønniveauet i andre sammenlignelige selskaber.
Bestyrelsen kan anvende incitamentsaflønning til honorering af direktionen. Incitationsaflønningen kan først indgå i honoreringen såfremt, at selskabet har forrentet selskabets egenkapital med over 7% og kan udgøre en procentdel, der ikke kan overstige 10% af den del af resultatet, der ligger ud over de 7% forrentning af egenkapitalen. Baggrunden for incitamentsaflønningen er direktionens overordnede ansvar for investeringspolitikken og den deraf afgørende indflydelse på selskabets resultat. Bestyrelsen træffer årligt beslutning om hvorvidt incitamentsaflønning skal indgå i direktionens honorering, når selskabets resultat for året er kendt. Direktionen har ikke krav på udbetaling af bonus uanset selskabets resultat. Såfremt bestyrelsen vurderer, at det grundet selskabets kapitalforhold samt eventuelle forretningsplaner, ikke er hensigtsmæssigt at anvende incitamentsaflønning, vil bonus ikke blive udbetalt, men det vil indgå i bestyrelsens overvejelser om en bonus på et senere tidspunkt vil kunne påvirkes af dette forhold og således påvirke bonusovervejelserne. Der har ikke været anvendt tillægshonorering i det seneste regnskabsår.
Hvis selskabet bringes til ophør eller indgår i fusion, der ikke muliggør direktionens fortsatte virke, kan der udbetales en særskilt bonus. Vilkårene for denne bonus fastlægges af bestyrelsen under hensyn til de specielle forhold, der vil gøre sig gældende i sådanne tilfælde.
Grundet selskabets størrelse og karakter fremgår honoreringen til direktionen ikke som en særskilt post i regnskabet.

Øvrige ansatte

Ansatte medarbejdere ud over selskabets direktion kan alene modtage fast løn, der ud over den faste løn kan indeholde benefits som fx bil, telefon, IT, sundhedsforsikring og andre sundhedsydelser. Eventuelle benefits skal være relevante for den ansattes udførelse af sit arbejde.
Pension kan men skal ikke indgå i den ansattes samlede lønpakke, hvorfor der ikke er truffet konkret stilling til, hvor stor en andel af lønnen, som en eventuel pension skal udgøre. Det vil afhænge af den enkelte ansattes lønforhandling samt stillingens karakter, hvorvidt pension vil kunne indgå i aflønningen. Såfremt, at der ikke indgår pension, vil dette forhold være afspejlet i de øvrige lønforhold.
Alle spørgsmål om aflønning og ansættelsesforhold for selskabets medarbejdere træffes af direktionen jf. de overordnede retningslinier, der er udstukket af bestyrelsen.